20161116082218fcd.jpg 生しらす丼@秋本(Shirasu bowl @ Akimoto)